Obowiązek zasłaniania ust i nosa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 kwietnia 2020

Przypominamy, że od 16 kwietnia rząd wprowadził nakaz zakrywania przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu.

Przypominamy, że od 16 kwietnia rząd wprowadził nakaz zakrywania przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa w następujących miejscach:

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
 • w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
 • na drogach i placach;
 • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;
 • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
 • na terenie nieruchomości wspólnych;


Zakrywanie twarzy nie będzie konieczne w przypadku:

 • dziecka do ukończenia 4. roku życia;
 • gdy w pojeździe samochodowym, przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem;
 • osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia;
 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;
 • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli zapewnione zostaje oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność;
 • duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;
 • żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.